Menu
Din kurv

akrylgele

Akryl Gele eller Polygel er et produkt, der kombinerer det bedste fra akrylnegle og gelenegle. 

Fordelene ved Akryl Gele er især at:
 • Akryl Gele hærder først når det kommer i UV neglelampen. Det betyder, at du har masser af tid, til at forme produktet til flotte negleforlængelser.
 • Akryl Gele er stærk og alligevel nemt at slibe.
 • Akryl Gele kan lægges og hærdes i et lag - på én gang.
 • Akryl Gele er gennemfarvet og dine negle er færdig når de har fået TopCoat
 • Akryl Gele er tykt og derfor kan du forlænge ex. nedbidte negle uden skabelon, hvis de kun skal forlænges lidt.
Ulemperne er at:
 • Akryl Gele fås ikke i alle de farver, som du kender fra Gellak neglelakkker.
 • Akryl Gele er ikke så let at opløse med acetone som ex. gellak og buildergel. Det skal derfor slibes af ligesom akryl.

Du kan opbygge med en hvid eller klar Akryl Gele og bagefter lægge Gellak eller Shellac neglelak oven. Eller du kan vælge kun at polere akrylgele op og afslutte med Topcoat.


Det er nemt at arbejde med Akryl Gele


Akryl Gele hærdes først i UV neglelampen. Så du har masser af tid, til at forme og glatte produktet ud. For at undgå at Akryl gele klister fast til penslen, bruger man Cleaner eller  Isopropylalkohol som slipmiddel.

Du  kan fugte din pensel i alkohol ligeså snart, du synes det begynder at klister. Jo mere alkohol du bruger, jo mere blød bliver Akryl gele. Har du fået for meget alkohol på, venter du bare lidt. Alkohol fordamper jo rimeligt hurtigt. Har du fået for meget Akryl Gele på neglen, kan du bare fjerne lidt med spartlen. På samme måde kan du selvfølgelig putte mere på, hvis du har fået for lidt på neglen.


Der er flere metoder til at lave Akryl Gele negle. Her er nogle:

 1. Du kan opbygge på negleskabeloner / negleforme.
 2. Du kan opbygge med DualForme
 3. Du kan lime tipper på og fylde op med Akryl Gele
 • UV neglelampe
 • AkrylGele
 • Primer, Basecoat og Topcoat
 • Pensel med spartel
 • Cleaner/Isopropylalkohol og Nailwipes
 • Neglefil korn 100/180 (evt. korn 240 til finslibning.
 • Firsidet polérblok (anbefales hvis du ikke vil lægge gellak neglelak på AkrylGele)

Opbygning/forlængelse:

Du kan forlænge og opbygge dine AkrylGele negle flere måder:

 • Negleskabeloner
 • Dualforme
 • Negletipper der limes på.


Andre "nice-to-have" ting:

 • Neglebåndsskubber / rosenpinde
 • Neglebåndskniv / neglebåndssaks.
 • Lille glas til Cleaner/Isopropylalkohol.
 • Pumpeflaske til Cleaner/Isopropylalkohol.


Alle produkter der indeholder kemi skal anvendes med den rette forsigtighed og omhyggelighed. Vi anbefaler, at man har et kursus i anvendelse af gele, akryl eller på anden måde har den nødvendige kendskab eller erfaring.

For AkrylGele er der følgende fare og sikkerhedssætninger:


Håndtering/brug:
 • Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
 • Læs etiketten før brug. (P103)
 • Holdes væk fra varme, åben ild og andre antændelseskilder. (P210)
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.. (P271)


Opbevaring:
 • Opbevares køligt. (P235)
 • Hold beholderen tæt lukket. (P233)


Bortskaffelse:
 • Indholdet/beholderen bortskaffes  i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)


Personlig beskyttelse:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)


Ved uheld (førstehjælp)


Ved kontakt med huden: 
 • Vask med rigeligt vand (brug sæbe hvis muligt) (P302+P352)
 • Alt tilsmudset tøj tages af. (P362)
 • Ved hudirritation: Søg lægehjælp. (P332+P313)


Ved indånding:
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)
 • Søg lægehjælp ved ubehag. (P314)


Ved kontakt med øjnene:
 • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)


Når du arbejder med AkrylGele anvender du samtidig Cleaner (Isopropylalkohol / Isopropan)

For Cleaner / Isopropylalkohol er der følgende fare og sikkerhedssætninger:

 • Læs etiketten før brug (P103).
 • Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
 • Meget brandfarlig væske og damp (H225).
 • Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336).
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
 • Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403+P235).
 • Bortskaffelse: Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 


Hvis uheldet er ude og du er i tvivl, så kontakt altid læge, skadestue eller Giftlinjen.


Videolinks og billederMetal tube-klemmeAnvendes til ex. Akrylgele tuber, tandpasta ell...
kr.10,00
Ekskl. Moms:kr.8,00
Viser 1 til 1 af 1 (1 sider)
Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.