Menu
Din kurv

Remover til negle

Remover til negle
Remover til negle
Ny På vej
Remover til negle
Remover til negle
Remover til negle
kr.49,00
Ekskl. moms: kr.39,20
  • Stock: På vej
  • Model: Remover 100ml
  • Weight: 150.00g

Remover 100ml.

Velegnet til:

  • Opløsning og aftagning af pålimede tipper eller fullcover negle
  • Opløsning af Gellak neglelak
  • Fjernelse/aftagning af almindelig neglelak
  • Opløsning af gel produkter: Akrylgele, Buildergel, LiquidGel
  • Opløsning af Akryl


Denne flaske er forsynet med praktisk doseringsindlæg. Hvis flasken ved et uheld vælter, sikrer denne også, at mængden der løber ud, minimeres mest muligt.


Brugsvejledning: Påfør Remover på nailpad/nailwipe. Læg på neglen. Pak ind med stanniol. Lad virke 10-20min. Skrab det porøse materiale væk. Gentag. Sørg for god ventilation.

BEMÆRK: Geleprodukter og akryl er sværtopløselige. At opløse disse produkter tager lang tid. Slib/fil først alt det væk, du kan, uden at beskadige den naturlige negl.


Indholdsstoffer: Acetone. EINECS: 200-662-2 REACH: 01-2119471330-49-xxx CAS-No. 67-64-1

P103 Læs etiketten før brug.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelses kilder. Rygning forbudt.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261 Undgå indånding af pulver /røg /gas /tåge /damp /spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelses handsker /beskyttelsestøj  /øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Bortskaffelse: Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Vi anvender cookies. De anvendes til at gøre din brugeroplevelse bedre. De anvendes ikke til at gemme og bruge til markedsføring og dine informationer gives ikke videre til andre. Du kan selv slette cookies i dine browserindstillinger og her kan du også fravælge dem.